Financieel Fijn

Algemene voorwaarden Financieel Fijn 

E-mail: info@financieelfijn.nl 

Website: www.financieelfijn.nl Definities 

 • Financieel Fijn: gevestigd te Willemstad, Curaçao onder KvK nr. 158023. 

 • Klant: degene met wie Financieel Fijn een overeenkomst is aangegaan. 

 • Partijen: Financieel Fijn en klant samen. 

 • Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail of Whatsapp.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Financieel Fijn. 

 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

 • Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van klanten is hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. De bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Financieel Fijn bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 • Financieel Fijn is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of de offerte.

 • Deze voorwaarden zijn tevens opgesteld ten behoeve van voormalige, huidige en toekomstige individuele partners, directeuren en aandeelhouders van Financieel Fijn (“Partners”) en alle natuurlijke- en rechtspersonen ingeschakeld door of werkzaam bij of voor Financieel Fijn, in het verleden, het heden en de toekomst (“Personen”).

 

Artikel 1: Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen en offertes van Financieel Fijn zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 

 2. Een aanbod of offerte is geldig voor de termijn zoals in de offerte beschreven. Indien er geen termijn in de offerte is genoemd, is deze maximaal 2 weken geldig.

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor toekomstige overeenkomsten of opdrachten, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

 5. De klant zorgt ervoor dat de gegevens die hij/zij aan Financieel Fijn verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.

 6. Een samengestelde offerte verplicht Financieel Fijn niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 7. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de werkzaamheden die in de offerte zijn omschreven.

 

Artikel 2: Aanvaarding  

 1. De aanvaarding van het aanbod komt tot stand als:

a. de klant schriftelijk akkoord gaat met de offerte of het aanbod;

b. de klant het aanbod besteld via de website;

 1. Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts van toepassing als deze door Financieel Fijn schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3: Prijzen 

 1. Alle prijzen die Financieel Fijn hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Financieel Fijn te allen tijde wijzigen.  

 2. Partijen komen voor een dienstverlening door Financieel Fijn een totaalbedrag als richtprijs overeen. In beginsel kan niet meer dan 10% boven de afgegeven richtprijs in rekening worden gebracht. Mocht toch overschrijding van de richtprijs met meer dan 10% dreigen, dan moet Financieel Fijn zijn klant waarschuwen en schriftelijk een nieuwe prijs overeenkomen.

 

Artikel 4: Uitvoering van het aanbod

 1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg, na bestelling van het product of dienst op de website of op elke andere manier een schriftelijk akkoord op het aanbod en na betaling van het gehele bedrag dan wel van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Financieel Fijn tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst door alle informatie en gegevens die nodig zijn voor uitvoering van het aanbod tijdig aan te leveren.

 3. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Financieel Fijn tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de  overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 4. Financieel Fijn heeft enkel een inspanningsverplichting en nadrukkelijk geen resultaatsverplichting. Financieel Fijn kan niet garanderen dat de wederpartij het beoogde resultaat bereikt.

 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Financieel Fijn te betalen.

 

Artikel 5: Levertermijn

 1. De levertijd of uitvoeringstermijn is afhankelijk van verschillende factoren en wordt vermeld in de offerte of het aanbod. In beginsel start Financieel Fijn binnen 14 dagen met de uitvoering van de dienst, tenzij schriftelijk anders vermeld. 

 2. De door Financieel Fijn opgegeven lever/uitvoeringstermijnen is slechts een inschatting en kunnen niet als fatale termijn worden gezien.

 3. De levertermijn vangt aan op het moment dat Financieel Fijn alle gegevens, bescheiden en informatie van de klant heeft ontvangen, die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

 4. In het geval Financieel Fijn verwacht dat een levertermijn niet gehaald zal worden, zal zij dit schriftelijk aan de wederpartij laten weten. 

 

Artikel 6: Betalingen en betalingstermijn 

 1. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn en op de door Financieel Fijn aangegeven wijze, plaats te vinden. Alle facturen van Financieel Fijn dienen in elk geval volledig te zijn betaald, zonder aftrek, korting, verrekening of opschorting, vóór of uiterlijk binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum. Financieel Fijn is echter te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of onmiddellijke contante betaling te verlangen. Indien binnen acht (8) dagen geen bezwaar is gemaakt tegen een ontvangen factuur wordt de klant geacht de factuur te hebben goedgekeurd en is het recht om hiertegen bezwaar te maken vervallen.

 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling van een factuur is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. In voorkomend geval heeft Financieel Fijn het recht om diensten op te schorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden, en geldt dat alle (bedongen) kortingen ten gunste van klant alsdan zijn komen te vervallen.

 3. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn volledig is voldaan is een rente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Alle gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke incassokosten die door Financieel Fijn worden gemaakt bij of vanwege het incasseren van een vordering op de klant komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het uitstaande bedrag inclusief verschuldigde rente, of, indien de werkelijke kosten dit bedrag overschrijden, de werkelijk gemaakte kosten.

 4. Alle door Financieel Fijn geleverde diensten blijven eigendom van haar totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. Bezwaren van de klant tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

 1. De diensten en het advies van Financieel Fijn worden eenmalig uitgevoerd, op maat voor elke individuele klant. Deze dienst is niet te herroepen of te retourneren en met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden, neemt de klant expliciet afstand van zijn recht tot herroeping.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Financieel Fijn is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid. 

 2. Indien Financieel Fijn aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.  

 3. Financieel Fijn is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, gemiste besparingen, schade aan derden en schade door bedrijfsstagnatie.

 4. Iedere aansprakelijkheid van Financieel Fijn is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. Als er geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, de verzekering niet uitkeert of de schade niet gedekt is onder de verzekering, is de aansprakelijkheid van Financieel Fijn beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende opdracht. 

 5. Financieel Fijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Financieel Fijn is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte juiste dan wel onjuiste gegevens. 

 6. De wederpartij vrijwaart Financieel Fijn voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst, schade lijden.

 7. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)  ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, geldt voor alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden.

 

Artikel 9: Geheimhouding 

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

 2. Partijen nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat ze de in lid 1 genoemde informatie ook geheimhouden.   

 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 10: Recht van ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Financieel Fijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien de bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.  

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Financieel Fijn niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Financieel Fijn in verzuim is.  

 3. Financieel Fijn heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) of niet tijdig nakomt, dan wel indien Financieel Fijn kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.  

 

Artikel 11: Klachten

 1. Als de klant niet tevreden is over de service van de Financieel Fijn of over de uitvoering van de opdracht, dient hij dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk te melden bij Financieel Fijn.

 2. Financieel Fijn zal uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.

 3. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

 

Artikel 12: Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Financieel Fijn in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant, niet aan Financieel Fijn kan worden toegerekend in een van de wil van Financieel Fijn onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Financieel Fijn kan worden verlangd.   

 2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Financieel Fijn 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Financieel Fijn er weer aan kan voldoen.

 3. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de  overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 4. Financieel Fijn is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 13: Wijziging van de overeenkomst  

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in schriftelijk onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  

 2. Financieel Fijn is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, grote inhoudelijke wijzigingen zal Financieel Fijn zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 

 3. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.  

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op alle door Financieel Fijn gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Financieel Fijn is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Versie 1.0, opgesteld op 8 februari 2023. Op deze algemene voorwaarden rust auteursrecht.